Adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

Eucharistia

Cirkev žije z Eucharistie, je názov Encykliky Jána Pavla II., vydanej v roku 2003.
A nie je to len názov, ale skutočnosť, ktorá tvorí základ našej viery.

„… V rozmanitých podobách /Cirkev/ s radosťou zakúša, ako sa neustále potvrdzuje prísľub: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20), no vo svätej Eucharistii, kde sa chlieb a víno premieňajú na Pánovo telo a krv, sa
mimoriadne teší z tejto prítomnosti.“ /Encyklika Jána Pavla II., Cirkev žije z Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia , 1. /

Z tohto kontextu je dobré upriamiť pohľad na posolstvo Fatimy. Zjaveniam Panny Márie predchádzali zjavenia Anjela pokoja. Tieto zjavenia poukázali na dôležitosť Eucharistickej adorácie. Anjel bol poslaný ako „Učiteľ Lásky“, aby naučil malých pastierikov, ako majú adorovať Ježiša, ako sa majú modliť pri adorácii, aby ukázal hodnotu pokánia a obety za obrátenie druhých.

V prvom zjavení Anjel učil deti a vzbudzoval v nich túžbu odčiniť hriechy vo viere, nádeji a láske pomocou jednoduchej a krásnej modlitby:

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem Ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“

V treťom a poslednom zjavení Anjel vzbudil v deťoch ducha adorácie prostredníctvom modlitby a prijímania, pričom obom pripisoval rozmer odčinenia hriechov.

„Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

Boh pripravuje deti na prijatie posolstva Panny Márie tým, že ich skrze zjavenia Anjela učí adorovať Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti, a vzbudzuje v nich ducha lásky a obety.

Adorácia, úcta k Eucharistii, tichá modlitba pred Ježišom nám otvára srdcia, aby sme potom vedeli načúvať, chápať a uvádzať do života Máriine slová, ktoré Panna Mária dala následne deťom vo Fatime.

Ján Pavol II v Apoštolskom liste k Roku Eucharistie / MANE NOBISCUM DOMINE / :

„Nech sa eucharistická adorácia mimo omše stane osobitným záväzkom pre jednotlivé farské a rehoľné spoločenstvá. Zotrvávajme dlho na kolenách pred Ježišom prítomným v Eucharistii, odčiňujúc našou vierou a našou láskou toľké zanedbania, zabudnutia, ba aj urážky, ktoré náš Pán musí zakúša v toľkých častiach sveta. V adoráciách prehĺbme našu osobnú i komunitnú kontempláciu, slúžiac si aj modlitbami
preniknutými Božím slovom a bohatou skúsenosťou toľkých dávnych i súčasných mystikov.

Samotný ruženec, chápaný v jeho hlbokom biblickom a kristocentrickom význame, ktorý som odporúčal v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae, môže byť osobitne vhodným spôsobom eucharistickej kontemplácie, prežívanej v spoločenstve s Máriou a v jej škole.

Vy všetci, drahí veriaci, objavte dar Eucharistie ako svetlo a silu do vášho každodenného života vo svete, do vykonávania svojich vlastných zamestnaní a v najrozličnejších situáciách. Objavte ho predovšetkým preto, aby ste mohli plne žiť krásu a poslanie rodiny.“

„Kňazi i veriaci môjho Hnutia, prichádzajte často pred svätostánok, žite pred svätostánkom, modlite sa pred svätostánkom. Nech je vaša modlitba trvalou modlitbou – modlitbou adorácie a prosby, vďaky a zadosťučinenia.“

/Kňazom, najmilším synom Panny Márie, 21.8.1987 /