Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

Domov / Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

Pozývame Vás na

– tiché Adorácie každý štvrtok od 16.00 do 20.00 hod.
– celonočné Adorácie každý prvý piatok so začiatkom o 20.00 hod., a záverom na prvú sobotu o 7.00 hod.

Posolstvo Fatimy začalo zjaveniami Anjela Pokoja, po ktorých nasledovali zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku.

„Anjel pokoja“ sa v roku 1916 zjavil malým pastierom trikrát.

Panna Mária posiela anjela pokoja ako učiteľa lásky, aby naučila malých pastierov,

➢ako majú adorovať Ježiša,
➢ako sa majú modliť pri adorácii,
➢aby ukázala hodnotu pokánia a obety za obrátenie druhých.

Tieto deti sa rýchlo stali žiakmi v škole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a apoštolmi modlitby a obety.

„ Nebojte sa. Som Anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“

Pokľakol a sklonil hlavu až na zem. Vedení nadprirodzeným podnetom deti urobili to isté a opakovali slová, ktoré ho počuli hovoriť:

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša
Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú . Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“